نمایشگاه های برگزار شده

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

چهارشنبه 22 آذر لغایت شنبه 25 آذر 1396
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 41

بالا

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران

سه شنبه 2 خرداد لغایت جمعه 5 خرداد 1396
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: خلیج فارس

بالا

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

یکشنبه 5 دی لغایت چهار شنبه 8 دی 1395
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 41

بالا

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران

دوشنبه 10 خرداد لغایت پنجشنبه 13 خرداد 1395
محل دائمی نمایشگاه های تهران
فضای باز، روبروی سالن 5

بالا

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

سه شنبه 2 دی لغایت جمعه 5 دی 1394
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: خلیج فارس غرفه: 5

بالا

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران

سه شنبه 5 خرداد لغایت جمعه 8 خرداد 1394
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 41 غرفه: 32 , 33

بالا

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

شنبه 6 دی لغایت سه شنبه 9 دی 1393
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 41 غرفه: 14

بالا

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران

جمعه 9 خرداد لغایت دو شنبه 12 خرداد 1393
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 41 غرفه: 92 , 93

بالا

بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

پنج شنبه 28 آذر لغایت یکشنبه 1 دی 1392
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 40-A غرفه: 36

بالا

بیستمین نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران

سه شنبه 7 خرداد لغایت جمعه 10 خرداد 1392
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 38-A غرفه: 12 , 13

بالا

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

سه شنبه 29 آذر لغایت جمعه 2 دی 1391
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن: 41 غرفه: 5

بالا